Kalkmorän med brunjord

En åker på morän som består av kalksten är mycket bördig och har flera fördelar:
- Kalken gör att pH-värdet håller sig på en gynnsam nivå.
- Kalk vittrar lätt och ger marken ett tillskott av finkorniga partiklar och näringsämnen.
- God vattenhållande förmåga på grund av finkornighet samtidigt som dräneringen av marken är tillfredställande. Redan stenålderns bönder märkte fördelarna med kalkmorän och bosatte sig tidigt i de delar av Skåne och Västergötland där jordarten finns. På kalkmoränen utvecklas ofta en näringsrik jordmån, i detta fall brunjord.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv