Lerslätt

Västgötaslätten täcktes av havet under hundratals år i samband med isavsmältningen. Tjocka lager av lera avsattes på havsbottnen och utgör idag grunden för den höga bördigheten på dessa jordar.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv