Asiatiskt deltaområde

Deltaområden i östra Asien är produktiva jordbruksområden. Eftersom så många kan livnära sig i områdena bebyggs marken med hus, fabriker och vägar. På lång sikt riskerar man att få problem med födotillgången när åkermarken minskar.

Avsmältning Landhöjning Högsta kustlinjen Rullstensås
Krossat berg, kornstorlekar Barrskog på morän Kalkmorän med brunjord Lerslätt
 
Asiatiskt deltaområde Torkkänslig sandjord med tallskog Torv