Sverige har fyra växtregioner
Mellan de fyra växtregionerna finns övergångszoner där regionerna gradvis övergår i varandra.
Fjällregionen Fjällkedjan ovanför trädgränsen är den enda växtregion i Sverige som inte består av skog. Biomet är alpin tundra.
Norra barrskogsregionen Miljön består mest av barrskog och myrar. Tall och gran dominerar, men lövträden björk, asp och sälg finns också. Biomet är taiga.
Södra barrskogsregionen Skogen är en blandskog med många trädslag från de två andra skogsregionerna.
Södra lövskogsregionen
Lövskogen är artrik med många arter av träd och buskar. Ädellövskogar av bok, ek och alm finns på många platser. Biomet är tempererad lövskog.

Biologi 7-9 Del 3

Sverige är ett skogsland 80-93

Sid 80-82

Inledning, Växtregioner
     
Sid 82-85

Biologisk mångfald i skogen, skogsbränder
 

Skogen efter branden

   
       
Sid 82-85

Ekosystemtjänster från skog, jordmån
 

Podsol

Brunjord

 
       
Sid 90-93 Fjällregionens tundra, Ekosystemtjänster i tundramiljö