Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
4 - Kemiska reaktioner

Kapitel 5

Materia på jorden

Kapitlet handlar om de grundämnen och kemiska föreningar som finns på vår planet och svarar på följande frågor: Hur kan grundämnen delas in i grupper med olika egenskaper? Vad händer när materia växlar mellan fast form, flytande form och gasform? Hur går det till när vatten cirkulerar i ett kretslopp på jorden? Vad finns i jordens atmosfär och hur har atmosfären förändrats sedan jorden uppstod? Vilka typer av kemiska föreningar finns i marken och hur kan marken förändras?

Nästa kapitel
6 - Vattnets kemi

5 Materia på jorden

Alla grundämnen
Materiens tre tillstånd
Jordens vatten
Atmosfärens gaser
Markens kemi Mineral och joner
Jordens yta förändras
 
Begrepp Kapitel 5

Card image cap

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 5


Kapitel 5

Facit till frågor i kapitel 5

A - Faktafrågor

1. Väte och helium
2. Järn och syre
3. I jordklotets kärna
4. Metallglans, god förmåga att leda elektricitet och värme samt formbarhet
5. Lågt tryck gör att kokpunkten blir lägre.
6. Strömmarna sprider värme och näring.
7. Koldioxid och vattenånga
8. Ozonmolekyler består av tre syreatomer. De bildas genom att syrgasmolekyler splittras av UV-strålning och de fria syreatomerna förenar sig med syremolekyler.
9. Mineralen syns som små korn med olika färg i den bergart som stenarna består av.
10. Aluminium och järn
11. Plusladdade joner först och sedan minusladdade joner
12. Lera och sand samt skal och skelett från vattenlevande organismer


B – Förståelse

1. Rester av organismer hamnar i sediment på havsbottnen. Efter lång tid har sedimentlagren omvandlats till bergarter.
2. Fotosyntes har gjort att atmosfärens koldioxid har minskat och syrgasen har ökat. Markens innehåll av näringsämnen har ökat.
3. Vatten avdunstar och bildar vattenånga i atmosfären. När vattenångan kondenserar till vattendroppar löser sig gaser från luften i vattnet. De lösta ämnena följer med regnet till marken. När vattnet rinner genom marken tar det med sig lösta ämnen från markpartiklarna, och dessa förs vidare till havet.
4. Vattenhalten är inte konstant utan varierar mellan 0 och 4 %.
5. Det syre som bildades vid fotosyntesen reagerade med järn i havsvattnet och bildade järnoxid.
6. Syret finns i mineral i kemisk förening med exempelvis kisel.
7. Positiva joner: kaliumjoner och magnesiumjoner. Negativa joner: kloridjoner och sulfatjoner
8. Blyjoner, manganjoner, magnesiumjoner
9. Genom att kyla den och genom att öka trycket


Bilder

Bilderna i kapitlet.Några av dem återfinns i filmen.