Capensis förlag

Kemi 7-9

Kemi för högstadiet


Föregående
6 - Vattnets kemi

Kapitel 7

Kolföreningar

Kapitlet handlar om kolföreningarnas kemi och svarar på följande frågor: Vad är skillnaden mellan organisk kemi och oorganisk kemi? Vilken kemisk struktur har de organiska ämnen som hör till kolväten? Vad är petroleum och hur används det? Vad är alkoholer, karboxylsyror och estrar?

Nästa kapitel
8 - Biokemi

Rättelse, gäller 1:a tryckningen 

På sidan 116, rad 1, står att kol har atomnummer 12. Atomnumret är 6. Länk till sidan

7 Kolföreningar

Kol och kolföreningar
Metanseriens kolväten
Fler kolväten
Petroleum
Alkoholer
Organiska syror
Estrar
Begrepp Kapitel 7

Card image cap

Länkar

Film om kol från Utbildningsradion (5 min)Demonstration och fakta om petroleum från Umeå universitet

Filmer och animeringar

Viktiga bilder i kapitel 7


Kapitel 7

Facit till frågor i kapitel 7

A - Faktafrågor

1. Metan finns som sumpgas i sumpmarker och som naturgas nere i marken.
2. De innehåller grundämnet kol.
3. Kemisterna lyckades först inte med att tillverka organiska föreningar. De ändrade sig när en kemist lyckades framställa urinämne.
4. Varje kolatom har fyra bindningar.
5. Väte, syre och kväve
6. Metan, etan, propan och butan
7. Koldioxid och vatten
8. Kolmonoxid och vatten
9. Klippolja eller bergolja
10. Bensin, flygfotogen, diesel, eldningsolja, asfalt
11. Alkoholgruppen OH
12. Glykol och glycerol
13. Karboxylsyra
14. En alkohol och en syra


B – Förståelse

1. De bildas utan inverkan av levande organismer och fanns på jorden innan livet uppstod.
2. Kolatomer kan binda till varandra i långa kedjor och bilda fler och mer komplicerade molekyler än något annat grundämne.
3. Grafit består av skikt som bildar lager på lager. Diamant består av kolatomer som binder varandra i tre dimensioner till jättemolekyler.
4. 82, dvs två dubbelt så många som kolatomerna plus en i varje ände av molekylen.
5. Pentanol
6. Natrium, kol, väte och syre
7. De bildades av levande organismer för länge sedan och har legat begravda nere i marken. Detta påminner om hur andra typer av fossil bildas.
8. De är inte mättade med väte och om man låter kolvätet reagera med vätgas kommer ytterligare väteatomer att bindas till molekylerna när dubbelbindningarna bryts upp.
9. Petroleum används som energikälla och råvara för kemisk industri som tillverkar plaster och andra produkter.
10. Stenkol har bildats av gamla växtrester som har pressats ihop och bildat en bergart. Träkol framställs av människor genom att trä upphettas i en miljö med lite syre.
11. Etanol är lösligt i vatten eftersom OH-grupper kan bilda vätebindningar. Molekylen är tillräckligt lik ett kolväte för att kunna lösa även många ämnen som inte är vattenlösliga.
12. För organiska föreningar vill vi att funktionella grupper ska synas i den kemiska formeln. Annars blir det otydligt vilken typ av förening det handlar om.


Bilder

Bilderna i kapitlet. Några av dem återfinns i filmen.